Koliko kredita lahko dobim kot s. p. (klasični ali normirani)? Tako odgovarjajo banke!

V Sloveniji imamo slabih 110.000 samostojnih podjetnikov, mnogi med njimi so normiranci. Kako banke določajo kreditno sposobnost in kakšni so pogoji za pridobitev posojila? Vse to in še več spodaj.

3.10.2022 ob 11:05 | Foto: Pixabay

Slika avtorja - Aleksandar  Lukić Piše:

Aleksandar Lukić

aleksandar.lukic@delo.si

Koliko kredita lahko dobim kot s. p. (klasični ali normirani)? Tako odgovarjajo banke!

Cesarju, kar je njegovega in nič več. Tega reka se zagotovo držimo na vseh področjih. A ko pridemo do samostojnih podjetnikov (ali krajše s.p.), je od tega, koliko ostane pod črto, odvisna vaša kreditna sposobnost, predvsem pa, koliko kredita boste lahko najeli.

Zato bi marsikdo kakšen izdatek raje zamolčal, da bi lahko najel višje posojilo. Sploh v današnjih časih, ko so cene nepremičnin precej visoke, po podatkih nekaterih kazalnikov tudi precenjene.

Na štiri naključne banke, to so NKBM, NLB, Sparkasse in Unicredit Bank, smo vprašali, ali samostojni podjetniki (normiranci) pri njih lahko najamejo posojilo, kakšni so pogoji in od česa je odvisna višina posojila.

Ker imam v Sloveniji precej normirancev, to je tistih podjetnikov, ki davčno osnovno ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (ti predstavljajo 80 odstotkov prihodkov, pogovorno takšnim podjetnikom pravimo normiranci), nas je zanimalo, ali je kakšna razlika pri najemanju kredita v primerjavi s klasičnim samostojnim podjetnikom, ki davčno osnovno ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

Pri vseh bankah so potrdili, da pri njih samostojni podjetniki, ne glede na način ugotavljanje davčne osnove, lahko najamejo kredit za nakup nepremičnine, a nekaj posebnosti je, predvsem ko govorimo o normirancih.

Klasični s.p.

"Banka odobrava kredite za nakup nepremičnine tudi samostojnim podjetnikom in zasebnikom z normiranimi stroški. Osnova za izračun kreditne sposobnosti pri samostojnem podjetniku  so podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za preteklo leto, pri normirancu pa obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Banka pri izračunu kreditne sposobnosti sledi smernicam makrobonitetnih ukrepov Banke Slovenije. Samostojni podjetnik, je, ne glede na status, dolžan predložiti tudi potrdilo o plačanih davkih, ki ga izda pristojni davčni urad oz. izpis iz spletnega portala FURS E-davki," pravijo pri NKBM.

"Pogoji za pridobitev kredita so enaki, kot veljajo za kreditojemalce iz drugih segmentov. Osnovni pogoj je ustrezna kreditna sposobnost kreditojemalca, korektno poslovanje, ustrezen čas poslovanja zasebnika, ustrezno zavarovanje kredita, ustrezen delež lastnih sredstev, dokazovanje namena,…)," odgovarjajo iz NLB.

Dodajajo, da je višina posojila odvisna "od kreditne sposobnosti kreditojemalca in zavarovanja kredita (ustrezen faktor varnosti v primeru zastave nepremičnine). Potrebno je tudi izpolnjevanje pogojev, skladno s poslovno politiko banke.

Osnova za določitev kreditne sposobnosti samostojnega podjetnika je davčna osnova iz Obračuna akontacije dohodnine – davek/12."

Podobno tudi pri Sparkasse: "Osnova za določitev kreditne sposobnosti samostojnega podjetnika je povprečje zadnjih dveh kazalnikov EBITDA, razdeljeno na mesečno raven.

Za ta namen banka zahteva predložitev zadnjih dveh davčnih bilanc ter razkritja k računovodskim izkazom. Izračunani znesek predstavlja mesečni dohodek samostojnega podjetnika, od katerega se odštejejo še morebitne obstoječe finančne obveznosti, znesek za vzdrževane družinske člane in 76 odstotkov minimalne bruto plače. Ta znesek predstavlja razpoložljivi dohodek, ki ga lahko nameni za odplačevanje novega posojila."

Pri Unicredit Bank so navedli sledeče osnovne pogoje: "Ustrezna kreditna sposobnost na podlagi računovodskih izkazov za preteklo poslovno leto, na vpogled mora predložiti poslovne izkaze za 2 leti, dodatno zahtevamo tudi drugo dokumentacijo po dogovoru na individualnem sestanku v poslovni enoti."

Sicer pa je osnova za oceno kreditne sposobnosti pri samostojnem podjetniku zasebniku višina amortizacije in dobička iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje poslovno leto (lahko se zahteva predložitev tudi medletnih računovodskih izkazov), medtem ko je višina posojila odvisna predvsem od ocenjene vrednosti zastavljene nepremičnine ter kreditne sposobnosti, ki jo samostojni podjetnik izkaže na podlagi računovodskih izkazov ter ob upoštevanju vzdrževanih družinskih članov, obstoječih kreditnih ali lizing obremenitev, poroštva pri drugi banki ipd.

Normirani s.p.

"V primeru samostojnega podjetnika normiranca banka ugotavlja kreditno sposobnost na podlagi 20-odstotnega povprečja prihodkov iz dejavnosti za zadnji dve leti, zmanjšanih za davke in prispevke. Stranka mora za ta namen predložiti zadnja dva Obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti," pojasnjujejo iz Sparskasse.

Dodajajo, da pri normiranih samostojnih podjetnikih banka lahko upošteva tudi razliko med dejanskimi prihodki in odhodki, zmanjšanih za davke in prispevke, če stranka predloži evidenčne finančne izkaze, ki so bili oddani na AJPES:

"V tem primeru se kreditna sposobnost ugotavlja na enak način kot pri klasičnih samostojnih podjetnikih." A to ni ravno pogosto, še ugotavljajo.

Pri NLB pravijo, da med obravnavo samostojnega podjetnika in samostojnega podjetnika normiranca ni razlike, "razen v delu, ki izhaja iz novih Makrobonitetnih omejitev za kreditiranje prebivalstva, ki za normirance uvajajo alternativni način izračuna kreditne sposobnosti na podlagi objavljenih finančnih izkazov v Ajpesu.

V tem primeru velja, da osnovo za kreditno sposobnost predstavlja podjetnikov dohodek (dejanski prihodki – dejanski odhodki)-davek/12. Pri ugotavljanju sposobnosti odplačila normiranca banka upošteva poslovanje na osebnem kot tudi na poslovnem področju (izpostavljenost in korektnost)."

"Pri samostojnem podjetniku normirancu je osnova za oceno kreditne sposobnosti davčno priznani prihodek in letni znesek plačanih prispevkov, ki jih dobimo iz akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo poslovno leto (prav tako lahko zahtevamo medletne računovodske izkaze)," nam razložijo pri Unicredit Bank.

Dodajajo, da mora hkrati samostojni podjetnik predložiti tudi: potrdilo o višini prispevkov za zdravstveno in socialno varnost, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, izpis rednih mesečnih prilivov na transakcijski račun iz dejavnosti za zadnjih 6 mesecev in izpis odtegljajev preko trajnih nalogov za plačilo kreditov za zadnji mesec.

Koliko posojila lahko najamem?

Nekoliko se nam je pri komunikaciji z bankami zataknilo pri izračunih, predvsem po naši krivdi, saj smo se preveč osredotočili na normirance in na prihodke.

Že zgoraj smo namreč jasno navedli, da je kreditna sposobnost klasičnega samostojnega podjetnika odvisna od višine dobička, povečanega za amortizacijo (EBITDA), in ne od prihodkov. V praksi namreč lahko ima podjetnik visoke prihodke, vendar posluje z izgubo, kar pa pomeni, da ni sposoben odplačevati kredita.

Kljub nekoliko nerodno zastavljenemu vprašanju, so nam konkreten izračun uspeli pripraviti pri banki Sparkasse, in ta zelo nazorno pokaže razliko med klasičnim samostojnim podjetnikom in normirancem.

Za primer smo vzeli samostojnega podjetnika, ki bi najel 100.000 evrov kredita, z odplačilno dobo 20 let. Koliko prihodkov bi moral imeti na mesečni ravni, da bi lahko dobil takšen kredit?

  1. Klasični samostojni podjetnik

"Kot predhodno navedeno, je osnova za ugotavljanje kreditne sposobnosti pri klasičnih samostojnih podjetnikih povprečje EBITDA za zadnji dve leti.

Ugotavljamo, da bi za stanovanjski kredit v višini 100.000 evrov na 20 let, le ta moral znašati približno 18.000 evrov letno oz. približno 1500 evrov mesečno," so izračunali pri banki Sparkasse.

Opozorili so še, da izračun velja ob predpostavki, da kreditojemalec nima vzdrževanih članov in obstoječih finančnih obveznosti.

  1. Samostojni podjetnik normiranec

"V primeru, da je kreditojemalec normirani samostojni podjetnik, bi za zagotavljanje ustrezne kreditne sposobnosti za stanovanjski kredit v višini 100.000 evrov na 20 let, povprečni letni prihodki iz dejavnosti morali znašati približno 90.000 evrov letno oz. približno 7500 evrov mesečno, ob enakih predpostavkah," so pojasnili.

Sem kreditno sposoben, če ...

Če zgodbo obrnemo: ali lahko samostojni podjetnik, ki ima 1500 evrov prihodkov – recimo, da smo od tega zneska že odbili vse stroške, razen prispevkov – in plačuje minimalne prispevke, najame posojilo in v kakšni višini?

  1. Klasični samostojni podjetnik

"Samostojni podjetnik z bilancami in 1500 evri prihodkov po odbitju stroškov ter s plačilom minimalnih prispevkov lahko na najdaljšo dobo 30 let najame do okvirno 60.000 evrov stanovanjskega posojila. Pri izračunu smo uporabili predpostavko, da oseba nima finančnih obveznosti in vzdrževanih družinskih članov," razkrivajo pri Saprkasse.

  1. Samostojni podjetnik normiranec

Samostojni podjetnik normiranec s 1500 evri prihodkov na mesec žal ni kreditno sposoben za najem kredita, so odkriti pri omenjeni banki.

Preberite še: Le zato, ker je odprla usta, je pri kreditu prihranila osem tisoč evrov (izkušnja Slovenke, ki lahko pride prav).

Morebiti vas zanima tudi: Triki pri varčevanju, da bo denar delal za vas in ne vi za njega.


oddajte komentar

preberite tudi

6 stvari, ki jih vsaka ženska potrebuje za dobro in zdravo spolno življenje

Šest posledic prve ljubezni, s katerimi živimo vse življenje

Te nenavadne odločitve lahko rešijo vajin zakon (ali zvezo v krizi)